is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipö Tafereel van Natuur en Konst.

rjingia Margareta van Anjou liet aan Henrik niets anders dan den blooten naam van Koning, en oeffende haaren invloed op de geheele natie.

Het huis van York bediende zich van dit gunfiig oogenblik om zyne regten te doen gelden. Richard , het opperhoofd van dien aanhang, had twee zoonen, welke regt bekwaam waren om hem in de volvoeringe van zyne ontwerpen te helpen. Om des te beter in zyne oogmerken te flaagen , trok by de Graavcn van Salisbury en Warwick, twee mannen, welke in Engeland hoog in agtinge waren, en zulks verdienden, in zyne belangen. Het verlies van tweemaal honderdduizend mannen , van tagtig Prinfen van den bloede, van byna alle de Grooten des ryks, was de ongelukkige vrugt deezer vereeniginge.

Henrik werd in den beginne verflagen en gevangengenomen door den Hertog van York, die zich tot befchermheer en algemeenen bevelhebber des ryks deed uitroepen; maar welhaast kreegen de zaaken een gantsch ander aanzien. De Hertog van York en zyn tweede zoon, de Graaf van Rulland, fncuvelden in

eenen