is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 Tafereel van Natuur en Konst.

muuren van eene ftad, welke haare belangen niet was toegedaan. De beide legers ontmoetten eikanderen in de nabuurfchap van York. De vlugtende Koning had de meeste, maar de nieuwe de beste troepen. Veertigduizend dooden bedekten reeds het fJagveld, en nog fcheen de uitflag van het gevegt twyffelagtig ; eindelyk deeden Eduard en'Warwick , door meer dan gemeene heldendaaden, de kans aan hunne zyde overllaan. Henrik en Margareta, die voor den ilag naar York geweeken waren, begaven zich naar Schotland , om daar hunne veiligheid te zoeken, en gunfliger tyd af te wagten. Toen Eduard te London was weergekeerd, keurde het Parlement alles goed wat het volk in deezen vorst tot den troon te roepen gedaan, en alles wat hy, federd zyne komst tot denzelven, verligt had.

Het was onder de regeering van deezen Koning dat het Laager-huis in de bezittinge van eene wetgeevende magt begon gevestigd te worden. Men meent dat hy, door de vergunning van dit voorregt, zyne regeering aangenaam voor het volk poogde te maaken. In plaatfe van , gelyk men te vooren gewoon

was,