is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit. en Ierl Staatsv. enz. 199

was, te fchryven. „ Op de aanhoudende „ verzoeken cn fmeekingen der Gemeente, is "„ door den Koning en de Lords toegedaan," fchreef men voortaan : ,, Met goedvinden der Gemeente, is door den Koning en de Lords toegedaan." Maar dat gedeelte der regee. ringe, het welk in het uitvoeren der gemaakte wetten bedond, hebben Eduard en zyne opvolgers altyd aan zichzelven behouden.

Eduard marde niet lang met zyne geneigdheden den vryen toom te vieren, en zich in zyn waare karakter te vertoonen. Men vond in hem niets anders dan eenen wellustigen, onagtzaamen en verwyfden vorst. Hy gaf zich toe in allerleie minnehandelingen. Hy had erndige en klugtige liefdegevallen , was verzot op voorwerpen van hoogen en laagen rang; toonde zich ftandvastig of ongedadig, en was nu eens welmeenend, dan weder bedrieglyk. Eene weduw van. aanzien, Eliza. beth Vodwile genaamd, niet hebbende kunnen misleiden, trouwde hy met dezelve, en dit huwelyk dompelde Engeland in nieuwe onlusten. Hy zag alle zyne bekommeringen niet verdreeven dan na de gevangenneeming van Margareta, en den dood van Henrik den N 4 VIden'