Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit. en Ierl. Staatsv. enz. 233

den Vden, zynen grootvader. In den jaare 1682 trouwde hy met Sophia Dorothea, de eenigfte dogter van George Willem, Iaatften Hertog van Zeil, uit welk huwelyk hem gebooren werd George Augustus, Erfkeurvorst, naderhand Prins van Wales, en vervolgens Koning van Engeland, onder den naam van George den Ilden, gebooren den 3often October des jaars 1683; nevens deezen zoon had hy een dogter, Sophia Dorothea, welke in de maand November des jaars 1706trouwde met Fredrik Willem, Kroonprins, en naderhand Koning van Pruisfen,die den 31 Men van May des jaars 1740 overleed, en de vader was van Fredrik den Ilden, den thans rergerenden Koning van Pruisfen.

De verhevene hoedanigheden van deezen Vorst waren oorzaak, dat men zynen dood algemeen betreurde. Hy was vriendelyk, gefpraakzaam, voorzichtig, een voorftander van de wetten, ieverig voor den godsdienst, vol liefde voor zyn volk, zeer bedreeven in de ftaat-en krygskunde, onvermoeid in de uitvoeringe van zaaken, en ongemeen waakzaam , om de ontwerpen der geenen, die de P 5 rust

Sluiten