is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrankryk. Overblyfs. der Oudh. 173

van hardftecn gebouwd, en ongemeen groot •weest is. De buitenkant is verfierd met koimmen, en men kan 'er nog verfcheidene Roomfche Adelaars, zo wel als de beelden van Romulus en Remus, door eene wolvinne gezoogd wordende, in ontdekken. Te Touloufe in de zelfde provincie zyn de overblyffels van een ander Amphitheater, gelyk ook te Perigneitx in Guienne, te Chalons in Bourgonje, te Arles in Provcncc, en te Vieone in Dauphiné.

In verfcheidene fteden van Vrankryk zien wy ook de overblyffels van zegeboogen, welken de Ouden gewoon waren op te rigten, om by de laate nakomelingfchap de gedagtenis der overwinnaaren te vereeuwigen. Men vindt eenen derzelven te Rheims in Champagne, welke beftaat uit drie boogen met kolommen cn gefchilderde figuuren. Demiddelfte boog, die de grootfte is, heeft eene hoogte van vyf-en-dertig, en eene wydte van vyftien voeten; op deszelfs top is eene vrouw afgebeeld , met twee hoornen des overvloeds (*) in haare armen, die misfchien ge.

fchikt

(*) De Ccrmicopia, of hoorn des overvloeds was,

vol.