is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrankryk. Staatsveranderingen. i9s>

De hiftoiie van Gregorius van Tours en meer andere gedenkféhriftén, vertoonen ons, onder het eerfte geflagt der Franfche Koningen, aan de eene zyde een woest en barbaarsch volk , en aan de andere zyde niet minder onbefchaafde Vorften. Deeze Koningen waren moordenaars, onregtvaardigen en wreedaarts, omdat de natie uit zodaanigen beftond. De Kerken verdedigden zich niet tegen hen dan door de waare of valfche wonderwerken, of door de ongemeene daaden der heiligen. Zy pleegden in koelen bloede moord , en deeden alle befchuldigden fterven, zonder hunne verantwoording te willen hooren.

Welhaast begonnen de eerfte Franfche Vorften groot te worden, minder door eenen oorlog, die volgens het regt der volkeren gefchiedde, dan door eene barbaarschheid, die hun fteeds aanzette om hunne ontwerpen te volvoeren, cn geene tegenkantingen omtrent hunne oogmerken, hoe onbillyk die zyn mogten, te dulden. De begeerte, welke zy voedden , om hunne opkomende heerfchappy uit te breiden, deed hen alle wetten vcronagtzaamen, dewyl zy die weinig noodig oordeelden om hunne magt te vestigen. Zy fielden N 4 ' vast