is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanje enPortug.Staatsverander.i73

fchappy in Merida. Henneneric maakte zich meester van Lisfabon, en van de geheele zeekust, tot aan Turdetam'e, en aan dén anderen kant tot aan Galiicie, daar hy ook een goed gedeelte van veroverde. Ataces, den oorlog verklaard hebbende aan Henneneric, ontnam hem Columbria, of het oude Condeixa , 't welk hy geheel verwoestte. Henneneric riep Gonderic, Koning der Wandalen en der Silingers te hulp; de vrede wierd tusfchen Ataces en Hermeneric getroffen, en de eerfte trouwde met Cindazunde, dogter van Hermeneric, eene Prinfes van groote fchoonheid.

Terwyl het Ryk van alle kanten verfcheurd wierd, hield Honorius zich te Ravenna op. Conflantius, bygenaamd de groote, na Conftantinus binnen Arles belegerd te hebben, en hem te hebben doen omkomen, wendde zyne wapenen tegen Ataulphus, opvolger van Alaric, en dwong hem de vriendfchap te zoeken van Honorius, wiens zuster, Placidia genaamd, hy trouwde. Alaric is de Koning der Gothen, die zich zo berugt heeft gemaakt door zyne verwoestingen in Italië aangeregt. Zyn broeder Ataulphus, of Adolfus

volg-