is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanje en Portug.Staatsverander. 175

te van Lufitanie, wilden ook het overige van Spanje onder hunne gehoorzaamheid brengen ; dog de Wandaalen en Silingers verklaarden hen den oorlog, en riepen Walia, daar wy van gefproken hebben, ter hunner hulp; Ataces trok hen met een leger, uit Alaanen en Lufitaniërs faamgefteld, tegen, maar by fneuvelde in den ftryd. Na zynen dood leefden de Alaanen met de Sueven.die zich toelaagen om nieuwe woonplaatfen in Lufitanie te vestigen.

Gonderic, Koning der Wandaalen, ondernomen hebbende om zich van geheel Spanje meester te maaken, verklaarde den oorlog aan Henneneric, Koning der Sueven, der Lufitaniërs, en der Alaanen, en trok in Lufitanie, alwaar hy groote wanorders bedreef. Genferic, aan zynen broeder Gonderic opgevolgd zynde, zogt de verbintenis van Hermeneri.c.

De Alaanen begonnen zich te herftellen, toen Valentinianus den Generaal Sebastiaan zond, om hen t'onder te brengen. Dit volk overwonnen zynde, wierd uit Merida, hunne hoofdftad, verdreven, en de Sueven,

hun-