Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanje en Fortpg.Staatsvf.rander.23J

je, die Lodewyk den XVden ten gemalin was tocgefchikt, te rug, het welk de beide hoven voor eenigen tyd in verdeeldheid tegen malkanderen bragt.

In 1739, verklaarde Engeland den oorlog aan Spanje, omdat de Spanjaarden den Engelfchen den vryen handel in de Indien verboden hadden, en omdat de eerden aan de laatden eene fom van 95,000 pond dcrling fchuldig waren , waarvan zy de betaaling weigerden. Philippus beantwoordde de oorlogsverklaaring der Engetföhen, door die welke hy den 28(ten November 1739, deed. De Admiraal Vernon nam Porto Bello in, en ontmantelde het. Deze verovering wierd van die van Chiagra gevolgd , dat eveneens behandeld wierd. Toen dreeven de Engeifchen openlyk verboden handel ten nadeele der Spanjaarden en van andere natiën. De Engelfche natie toonde den Admiraal Vernon de levendigde erkentenis. Het einde van 't jaar 1740 verliep zonder eenig gevegt. De dood des Keizers Karei den VIden, op den 20 October des zelfden jaars voorgevallen, was eenergebeurtenis daar de meeste hoven vanEur ropa belang in namen, Engeland maakte

zyn

Sluiten