is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië. Natuurl. Zeldzaamheden. 103

maar de zuster ondervond geene verandering in haren flaap.

Deeze hiftorie hne wonderlyk en verbaazende ook, (leunt op zulke egte befcheiden, dat men 'er redelyker wjze geen t*yfej aan behoeft te liaan, en men kan, gelyk ik zeide , de verhandelingen van de Engelfchs focieteit daar breeder over nazien.

Schoon dit geval niet eigenlyk in ons werk behoort, vinden wy het egter niet ongevoeglyk het zelve hier eene plaats te geeven, om het gevaar van het nederftorten dezer fneeuwbergen in nabuurige plaatfen te doen zien. Dit gevaar is zelfs zo groot, dat deeze verfchrikkelyke inftortingen zelfs kunnen veroorzaakt worden door het loopen van een berg geit, het afvuuren van een piftool,een luiden fchreeuw, de fchelletjes van muilezels of andere lastbeesten, of door eenig geluid hoe genaamd, dat de lugt doet trillen, waardoor de fneeuw, die reeds dreigt te vallen, en op het punt is van neder te ilorten , verder los raakt en valt, van de rotfen waaraan dezelve vaft zit. Om welke reden de inwoners van plaatfen'die aan het meeste gevaar bloot (taan, G 4 zor&