is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië. Natuürl. Zeldzaamheden. 105

'er de Eerw. Vader J. M. della Torre, in de Melanges d'Histoire Naturelle van zegt, zie bier waar het vooornamelyk op uit komt.

De Berg Vefuvius, gelegen in het land van Labour, in het Koningryk Napels, fchynt een afgefcheurden brok van dien keten bergen, welke onder den naam van het Appenynfche gebergte geheel Italien over deszelfs lengte verdeelt. Zyne ligging is oostelyk ten opzigte van Napels, daar hy omtrent agt Italiaanfche mylen af ligt, ieder van welken vyf duizend zeven honderd en zes Paryfche voeten lang is. Hy beflaat uit drie verfchillende bergen , de een is de eigenlyk gezegde Vefuvius; de twee andere zyn de bergen van Somma en Ottajano; deze twee laatflen, diewestclyk liggen, maaken een foort van halven cirkel rondom den Vefuvius , waarmede zy een gemeenen voet of wortel hebben.

De berg was eertyds van vrugtbaare velden omringd , en zelfs overdekt met fchoone boomen en groenten, behalven alleen zyn kruin, die plat en onvrugtbaar was; en alwaar men verfcheiden half geopende holen en gaten vernam. Hy was omringd van eene menigte G 5 rotJ