is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië.Voorn. Ofenb Gebouw. Erts:, ipp.

trotfche Paleizen van Venetiën te befchryven, van welken 'er niet minder dan 400, en genoeg zyn om tien groote fteden te verficren. Het getal bruggen , die over de gragten in Venetiën liggen, is byna ongelooflyk, als zynde niet minder dan 450, meest allen van fteen , behalven eenigen die van hout gemaakt zyn : de aanmerkelykfte egter van allen, is die over de groote gragt midden in de ftad ligt, de Rialto genoemd ; dezelve wierdt gebouwd in het jaar 1591 , na eene tekening van den beroemden Micbael Angelo, en word gezegd meer dan 250,000 duk?.aten gekost te hebben. Zy beftaat uit ééne enkele boog, geheel van marmer , met leuningen aan beide zyden, en twee ryen winkels in het midden. De boog zelve is een derde van een cirkel of 120 graaden, de wydte van welke van den eeuen kant tot den anderen van 95, en de hoogte van de oppervlakte van het water af 24 voeten is.

Onder de fraaije Paleizen te Bologna, is dat van den gezant van den Paus aldaar onze aandagt wel het meeste waardig. Het is een uitmuntend gebouw, ryk gemeubileerd, en met een aanziehlyk Kabinet van zeldzaamheden verrykt. Het heeft een fchoon Portaal', N 4 bo-