Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Tafereel van Natuur en Konst. fchoonst verfierd, met de buitenlandfche Afgezanten , den Adel en de reizigers van rang, die zig als dan in de ftad bevinden, aan boord; tusfehen de twee kleine eilanden ii Cido en ft. Erasmo, omtrent twee honderd treeden van de ftad gekomen, trekt de Doge een kostbaaren ring van zyn vinger, en werpt denzelven, onder het uitfpreeken van deeze woorden, in zee : Defponfamus te , Mare , infignum perpetui Dominii; dat is: Wy trouwen u, ó Zee, tot een teken onzer altoosduurende heerfchappye over u. Deeze woorden zyn niet zo dra uitgefprooken, of alle de vaartuigen wenden de fteven en roeijen naar de kerk van ft. Nicolaas, op een nabuurig eiland, om de mis te hooren; van deeze plaats keeren zy op de zelfde wyze als zy gekomen zyn weder naar het hertoglyk paleis, alwaar het gezelfchap pragtig onthaald word. De plegtigheid van deezen dag word beflooten door een wedloop of liever fpiegelgevegt van alle de barken en gondels, die den Doge in den ogtend verzelden. Hunne vergaderplaats is op het groote kanaal van Murano, alwaar zy onder trompettengefchai en andere mufiekinftrumenten tegen elkander aan roeijen en invaaren met zulk een geweld, dat veelen het

en.

Sluiten