Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duitschl. enz. algemeene BescH 29

hoofdftad van het gantfche land is Maagdeburg. 10. Het Vorstendom Halberftad is van het westen naar het oosten 8 mylen lang, en van het zuiden naar het noorden 6 breed. Het is in 5 kreitfen verdeeld, welke 3 hoofdlieden bevatten , als Halberftadt , Afchersleben en Ofterwick. Daarenboven zyn 'er 10 kleine fteden, 103 vlekken en dorpen, en 3 Roomfche mannenkloosters. 11. De zes vrye Ryksfteden in deezen kreits zyn Lubeck, Hamburg, Bremen, Goflar, Muhlhaufen, en Nordhaüferi. 12. Het getal der Hanfee fteden, of Handelfteden, is met gemaklyk te bepaalen, dewyl het den eenen tyd grooter geweest is dan den anderen. Verder kunnen wy aanmerken dat zy in vier klasfen of kwartieren verdeeld waren , naamelyk in de Wendifche, Westphaalfche, Saxifche en Pruisfifche klasfe. Het hoofd der Wendifche klasfe was Lubeck, der Westphaalfche Keulen , der Saxifche Brunswyk , en der Pruisfifche Dantzig. — Eene geringe fchaduw van dit groote genootfchap vertoonen nog de Neder-Saxifche Ryksfteden, Lubeck , Hamburg en Bremen , die , met elKanderen verbonden, den naam van Hanfeefteden behouden hebben, en onder dien naam

met

Sluiten