is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 Tafereel van Natdur en Konst.

Wat de door konst gemaakte Vitrioolen betreft, deezen worden op verfcheidene wyzen verkreegen uit vitriooiagtige wateren, aarden en fleenen , en inzonderheid uit de Pyrites. Te Fridberg in Saxen wordt, gelyk wy reeds gezegd hebben, de fteenagtige Erts, waar uit het Sulfer is afgezonderd, verbrand, en in groote vaten gedaan , waar na 'er water op gegooten wordt, het welk de vitriooiagtige deelen inzuigt; na dat het tot eenige dikte gekookt is, wordt het in koelvaten gedaan, waar bet zuiverlte Vitriool aan ftokken, die 'er tot dat einde in geplaatst zyn, blyft zitten, terwyl de rest aan de kanten blyft, en naar den grond zakt.

Naby de Koper-mynen in Hongarye, en fon> tyds in die Mynen zeiven, vindt men kleine flroomen van helder vitrioolagtig water

wan-

(*; In de Philofophifche Tranfaftiën, No. 384, hebben wy een berigt wegens het ligchaam van eenen man, het welk in eene Koper-myn, ter diepte van • twee-en-tagtig vademen , gevonden werd , waar hy omkwam door het inftorten van eene rots, die in den val beide zyne beenen, en zynen regeer arm gebroken had; maar zyn aangezigt, zyn ligchaam, en zyne klederen waren ongefchonden gebleeven, en vry van ver-

• rot-