is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dditschl. enz. Zed. , Wett. , enz. 229

garia Robemia. Deeze Kroon word, met de overige Rykskleinoodiën, te Piesburg op het Slot, in eene kist, die op eenen hoogen tooren ftaat , bewaard. Uit de Magnaaten zyn twee Kroonbewaarders over dezelve gefield, die haar in eene Koningiyke lyfkoets naar de kerk van ft. Maarten brengen, wanneer 'er eene Krooning gefchieden zal. Men draagt groote zorg voor de bewaaring deezer Kroone, omdat zy den Hongaaren tweemaal uit het Ryk is ontvoerd geworden. — De eerfte maal, in den jaare 1303, wanneer Koning Wenceflaus de IVde van Bohème, dezelve met zich naar Praag nam, ten behoeve van zynen zoon. De tweede maal in den jaare 1439 > na den dood van Koning Atbert van Hongarye, wanneer deszelfs gemaalin die met zich naar Wenen nam. Zy bleef daar 24 jaaren lang, en Keizer Fredrik de lilde wilde dit kleinood niet weder overleveren, voor dat 'er hem 60000 guldens voor betaald waren. — De Kroon is van goud naar de Griekfche wyze bearbeid, en rondom dezelve ftaan de twaalf Apostelen van Cristus. De andere Ryks kleinoodien zyn : 1. De Scepter met negen ketenkens. 2. De gouden Ryksappel. 3. Het Zwaard van den heiligen Steven den 1(1 en. / P 3 4- De