Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DüITSCHL. ENZ. ZED, WETT , ENZ. 237

Van dit plegtgewaad, het welk naar de byzondere klasfen weder onderfeheiden is , moeten de Ridders zich bedienen op de Ordefeesten , en by andere plegtige gelegenheden.

Na dus het geen Hongarye in het algemeen betreft befchouwd te hebben, moeten wy op de byzonderheden , welke in deszelfs verfcheidene deelen merkwaardig zyn, nog een weinig Ril ftaan. — Wegens het eigenlyk gezegde Hongarye hebben wy aan te merken dat deszelfs bewooners gezond en fterk van ligchaam en vry driftig van gemoed zyn. Schoon zy uit verfcheidene natiën hunnen oorfprong hebben, heeft het verloop van tyd hen egter thans zeer gelyk aan eikanderen gemaakt. Hunne kleeding is van die der andere Europeefche natiën geheel onderfeheiden-, maar valt hun zeer gemaklyk. De Adel des lands is zeer gezet op de pragt, en weet zich zoo wel in den kryg als in de letteroefeningen te doen gelden. Zy zyn doorgaans eerlyk, opregt en openhartig , doch te gelyk trotsch, wreed en zeer oorlogzugtig. In het gemeen fpreeken zy nog meest de oude Scythifche taal, hoewel veelen hunner ookdeLatynfche verftaan.

In

Sluiten