Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAAGHEID.

457*

ÜW die zulks voorfloeg, niet wilde geopend hebben. Het ene met dit kleine ettergezwelletje, gelyk be dSrg»?. -t zodaanige gezwellen gaat d.e niet by t«u en wvd genoeg geopend worden, om de geneesïddS» in de uitfeftrektheid der holligheid te kun-

r,™ hrenaen. 'Er was alleen een kiciu &*w

hf,?d 5ékobmen daar de etter door uitvloeide; het geïllbfeef a^eaer opgeeven, en het werdt eindelyk fire acht L Het eenige middel om den Koning te he nen «I de operatie; doch men vondt .n hem die onderweTping daar aan niet, welke egter ter geneezinnln,i/?Ikelvk wa<. Dit werdt bekend. DuizenfenTn m SenWkwamen dan geneesmiddelen voor. fteUen die ze voor onfeilbaar opgaven, en men be-

t% tohafvenden Monarch voor de wateren van 51uitfteekend tegen zyne kwaal geoirdeeld, te Kuizen, en het gerugt liep daar op, da hy der. waards zou gaan. Hy vond egter goed dat met zo ^hielvk te doen, en gaf bevel die wateren op vervooraf te beproeven. Menzogc dan er vondt vier perfoonen, die aan dezelvde kwaal

Gervais, naar oarg wateren ïnfpui-

rende een geruitnen tyd, me behandelde he„

vens eeholpen was van eene pypzweer, die zy te voo ^en hadt Daar op werdt een van 's Konings Handïrtfen met vier andere Lyders naar Bourbon gezonden; doch zv kwamen ook even ongeneezen als de voorige vier te rug Zeker Prediker vervoegde zich toen by den Staatsminister Louvots, zeggende, dat hy de fiat bÏÏ? van allerhande pyP-eeren te geneezen: »>en ander roemde op eene zelf, die nooit miste te blrftelle" 'er waren'er nog meer, die andere geneesSeen hadden, en voorbeelden van geneezmgen ïoemden welke zy zeiden daar mede gedaan te hebhen I onVoT die niets verzuimen wilde omtrent eene ge^ndheid zo dierbaar als die des Konings, nam het feflu"van verfcheiden kamers in het huis van den Oppèr-Irtendant te laaten ftoffeeren, en daar in te brengen verfcheidene menfchen met pypzweeren. In de tegenwoordigheid van den Heer Felix, oefenden zy, dTe zo hoog van hunne middelen voor d.e kwaal hadden opgegeeven, alle hunne kunst aan dezelven; doch geenPvan allen, fchoon men '« •« mede doorbracht, werdt geholpen. De Heelmeester Besiere die 's Konings kwaal mede naauw.keur.g onderzog" hadt, daar op gevraagd zynde, wat hy 'er va'n ofrdeelde, antwoordeopenhartig, datal e geneesïïddelen van'de geheele wereltnie..het™£ »uden baaten zonder de operatie. Door de Heeren I,ouvois en Feu* mede onderrecht van al het gene in Ldere Lyders beproefd was, en ziende, dat'er geerde andere hulp te wagten was dan door de fnyding,

LAAGHEID.

waar óp de Iaatfte altyd hadt aangedrongen, gaf hy 'er eindelyk toeftemming toe. Aan hem gaf de lydende Vor«t vryheid, om, tot zyne hulp in deeze geleeenheid, eenen Hangarts naar zyn welgevallen te neemen. Felix koos 'er Besiere toe, doch deedt zelv' de infnyding in tegenwoordigheid van Louvois, met de Heeren Daquin en Fagon. De operatie gelukte zeer wel, en de Koning hetftetde binnen kort volkomen. Nu uit de vreeze verlost, waar in zo veele laagheid, en de mensch, volkomen, hadt uitge. blonken, beloonde hy Felix met honderd vyftig, DaOuin met honderd, Fagon met tagtig, en Besiere met veertig duizend guldens ^geevende aan elk zyner vier Apothekers twaalf duizend guldens, en aap Fe-

lix's knegt vierhonderd piftoolen. Zie daar

een grooten Koning, tevens een zwak bevreesd mensch Zullen zyne aanbidders hem nog langer diep Te voet vallen? Zullen ze hem nog voor een halven God houden? Verder zullen ze van ons ge¬

zegde meer overreed moeten ftaan, wanneer ze eene andere Anecdote hooren, die een eind gemaakt heeft, van Lodewyks leeven, en ten flotte getoond, dathy een zwak fterffelyk mensch was. In den jaare 1705 , reisde een Engelsch Kapitein door Frankryk, die te Parys gekomen, en gehoord hebbende van den lieg. ten ftaat van 'sKonings gezondheid voorze.de, dat h7 geen zes weeken leeven zoude. Dit zeggen werdt den Koning overgebracht, en de Reiziger daar op gewaarfchouwd door zyne vrienden, van Parate my. S" indien hy zyn intrek in de Baftilje niet wild. neemen. De Iaatfte reis, dat de Koning dan m het openbaar fpyzigde, ondekte hy, onder de aanfehouwen den Graave van Stair, Engelfchen Afgezant Tan het Hof. Zo dra hadt hy hem niet gezien, of

hv die eerst tcneen nap 01 ««uw &vV.> in der daad was, trachte zich in een beteren ftaat van gezondheid te vertoonen, dan hy waarlyk was, en daarom even als of men hem hadt wakker gemaakt uit een diep gepeins, zette hy zich aanftonds in een "echt poftunr, en eene gemaakte leevend.gheid aanneemende, at hy veel hartelyker, dan hy anders zou eedaan hebben, en hem ook raadzaam was, twee of driemaal aan den Hertog van Bourbon, die hem diende vraagende: U mejemble, que je ne mange pas mal pour m hmm* qui doit mourirfitêt, dat is my dunkt, dat ik nog al wel eet, en dat voor ten man, die zo haast leitlemn. Dan deeze inbreuk op de gerege de leevenawyzé, welke die Vorst nu eenigen tyd ,n acht genomen hadt, bekwam hem zo kwalyk, dat hy noo t SS dien maaltyd herftelde, maar in minder dan veertien dagen ftlerf. Dus is hy, gelyk een beroemd Schrwer hier op aanmerkt, dus is de groote Lodzw?Kydoor zyn efgen ydelheid gevallen Om het zeg. een van een' Engelschman, zynen dood voordellenfe valsch te maaken, ofte befpotten, haalde hyzich dus de dood op den hals. Groote LodewykI bekreunde gy u zoveel aan het zeggen van eenen VreemdS aan dat van eenen mensch zo veel laager dan t gy door de Voorzienigheid onder de menfchen geIn het uiterfteuwer grootheid op de werelt z t men dus, hoe zwak gy waart Duizend bede aars zouden met zodaanige doodsvoorfpell.ng den fpot gedreeven hebben ; maar men moest aanzien dat gy een mensch waart Wonderbaare Voorzienig-

Sluiten