is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii6 Tafereel van Natuur enKonst.

bank draait, als wy bier boven, van den pottebakker fpreekende , befchree<en hebben. Het andere werk, dat vier-zes-of agtkant is, of dat ooren, gefchulpte randen/of ander bloemwerk vordert, word met vormen of bootfeeren, door andere konftenaars verrigt. Wanneer de vaten dus gevormd zyn, dan -worden dezelven op planken, naby den oven gezet, om gedroogd te worden; zoodat het versch gevormde 'er eerst verder af, en ver. volgens nader by geplaatst worde, totdat zy de behoorlyke droogte verkreegen hebben, om in den oven gezet, en gebakken te worden. Tot dit zetten is eene byzondere kundigheid, en een goed overleg noodig, opdat men den oven wel vol fchikke, zonder dat de onderfcheidene vaten gekwetst worden of omvallen. De oven zelf is gemeenlyk vierkant, en heeft een gemetfeld gewelf, dat van onderen, langer dan vier en-twintig uurenagtereen, met hout word aangeltookt, en heet gemaakt, nadat de bovenfte oven aan den ingang eerst is toegeflooten. Wanneer dit aardewerk in goede orde op het gemelde gewelf geplaatst is, word het in den oven tot eene fteenagtige vastheid gebakken. Men laat vervolgens den oven koel worden, en wanneer

hy