is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 Tafereel van Natuur en Konst,

ven, waardoor andere fchry vers in den zelfden misdag vervallen zyn (*).

Geen der Teleskoopen, welke door deeze konltenaars gemaakt werden, waren egter boven de agtien duimen lang, en dus waren zy niet gefchikt voor ftarrekundfge waarneemingen. Doch de beroemde Galileo, fiarrekundige van den Groot-hertog vanToskane, gehoord hebbende dat men in Holland eene foort van gezigtkundige glazen gemaakt had, die de voorwerpen nader by bragten , wendde zyne vlyt aan om te onderzoeken op welke

wyze

(") Wolfius beweert dat J. B.ipr. Porta, een adelyk Napolitaan , de eerde geweest is, die een Tcleskoop maakte, grondende zyn gevoelen op het geen die edelman in eene verhandeling In den jaare 1549 uitgegseven , gezegd heeft wegens hol-en bolronde glazen , op eene behoorlyke wyze famengevoegd, waarmede hy zyne vrienden, die de voorwerpen flegts verwardelyk zien konden, geholpen had. Doch het is zeker dat Porta zich nooit moeite gaf om zyne uitvinding te verbeteren, of die op waarnecmingen aan den hemel toe te pasfen. tiet berigt het welk hy wegens zyne glazen gaf is zoo duister, dat Kcpler, die het op last van Keizer Rttdolphüs ondeizogt, verklaard» dat het geheel onverfiaanbaar was.