is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 Tafereel van Natudr en Konst. pbatfe te ontleeden. Het vertrek tot de ontleeding gefchikt is ruim en licht. In het midden van hetzelve ftaat eene beweeglyke tafel, waarop de Iigchaamen gelegd en ontleed worden. Rondom dezelve zitten de Heeren van de Regeering, de Hoogleeraars en andere luiden van aanzien in een kringswys geftoelte. Hier aan volgen twee andere kringen voor de Stads en andere Heelmeesters en derzelver bedienden. — In de overige kringen, die fchouwburgs-wyze naar boven loopen, ftaan doorgaans een groot aantal van ftudenten en andere aanfchouweren. Wyders is dit vertrek voorzien met eene groote meenigte geraamten van menfchen en dieren, misgeboorten , en andere natuurlyke zeldzaamheden; daarenboven ftaat in hetzelve eene kas met heelmeesters gereedfchappen. Te lang zoude het ons ophouden, indien wy hier van alle byzonderheden ,die tot de Hooge School behooren, wilden gewag maaken. Wy zullen egter nog kortelyk fpreeken van de Boekzaal, die boven de Kerk der Faliede Begynen is, en eerst in een vertrek naast de Akademie is geplaatst geweest. Zy beftaat uit een groot aantal van oude en nieuwe gefchreevene en gedrukte boeke», in allerleie taaien en over

al-