Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

VAN*

NATUUR en KONST.

D E

NEDERLANDEN.

STAATSVERANDERINGEN EN ANDERE MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN.

Wy zullen ons in deeze afdeelinge voornaa» melyk bepaalen om de gefchiedenisfen dier Nederlanden, welke bekend zyn onder den naam van de Vereenigde Provinciën, te befchryven, en die der andere Landfchappen, welke mede Nederlanden genoemd worden, alleenlyk aanroeren, voor zoo veel zy tot dezelven onmiddelyke betrekking hebben , of 'er toe behooren.

Meer dan agttienhonderd jaaren geleeden zyn de inwooners deezer landen reeds ver» XV, Deel. A maard

Sluiten