is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËfJROPISCH TüRKYE. NaTÖURÊ. ZëLDZ. 22J

groote fchade veroorzaakte, maar egter het brandend eiland merkelyk deed toeneemen, en in verfcheidene nieuwe plaatfen openingen maakte, uit welken vuur te voorfchyn kwam. De flagen waren ook verfchriklyker danooit*, en zoo geweldig, dat men niet anders dagt of alle de huizen vanScaro zouden ingeflort zyn. In het midden van eenen dikken rook, die zich. als een berg vertoonde, kon men zien en hooren dat groote Hukken van rotfen, met zoo veel gewelds en kragts als kogels uit den mond van (lukken gefchuts, werden opgeworpen , en dat zy vervolgens op het eiland of in de zee wcêr nederploften. Een van de kleine nabuurige eilanden werd verfcheidene maaien met die vuurige fteenen gantsch en al overdekt; zy vertoonden zich als eene dunne korst van zwavel,gaven een zeer helderlicht van zich, en bleeven branden totdat zy geheel verteerd waren.

Op den 21 den van de zelfde maand, werd een vreeslyke (lag van onderaardfchen donder, gevolgd van zeer fterke weêrlichten gehoord t en in het zelfde oogenblik werd het nieuwe ei. land zoo geweldig gefchud, dat een gedeelte van de brandende plaatfe inftortte, terwy!

XVI. Deel. P zwaa*