is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Tafereel van Natuur en Konst. zwaare brandende rotfen twee mylen ver, en zelfs nog verder, gefmeeten werden. Dit fcheen de laatfte pooging van de volkano te zyn; men meende dat de brandbaare fiofnu was uitgeput, inzonderheid dewyl alles verfcheiaene dagen agtereen in ruste bleef: maar op den 2ófl:en borst het vuur met nog heviger woede weder uit, en onder de flagen was 'er een zoo geweldig dat de kerken van Santorini terftond met eene meenigte van menfchen werden opgepropt, waar zy niets anders verwagtten dan dat elk oogenblik hun laatfte zyn zoude. Het Kasteel van Scaro leed zoo veel, dat de deuren en ven fiers van de daartoe behoorende gebouwen open fprongen. Dus bleef de volkano, geduurendehet overige gedeelte van het jaar, en de maand January des jaars 1708, woeden: de groote vuurkolk wierp, zonder tusfchenpoozing van eenen dag, fteenen en vlammen uit, tenminften eens of tweemaal, maar nog meer vyfof zesmaal op eenen dag.

Op den ioden van February.des morgens, voelde men te Santorini eene vry flerkeaardbeeving. De inwooners befchouwden dezelve als een voorteeken van fterker beweegingen