is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö6 TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST.

man, wien zy bedrogen hebben, uit te lagchen; de moeders, die bevallen, houden het kraambedde flegts eenen dag, of ten hoogften twee dagen; vervolgens, haar kind in een fjerp van katoen aan den hals dragende, hervatten zy haare gewoone bezigheden zonder eenig gevaar.

Dc reizigers en vreemdelingen worden in Brazilië met eene onderfcheidene vriendelykheid ontvangen; de vrouwen omringen hen, wasfehen hun de voeten, doen hun de vriendelyklte aanfpraaken; en de mans pogen insgelyks hen op de verpligtendfle wyze te onthaalen; maar aan den anderen kant zou het eene onvergeeflyke hoon zyn, zo die vreemdelingen* een gezin verlieten, daar zy ontvangen zyn, om elders een aangenaamer verblyf te gaan zoeken; die herbergzaamheid is een duidelyk bewys van de natuurlyke verordening van den mensch, om in maatfehappy met zyns gelyken te leeven, een blyk van zyne ingefchapen zugt voor gezelligheid y het is de gunftige zyde der Wilden; kunnen wy niet befchaafd worden, zonder die gunftige zyde te verliezen?

In ziektens fiaan de Braziliaanen malkande-

ren