Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOORD-AMERIKA. 23;

FOSSILIA.

Mbtaales en Minera alen.

De Heer Coxe vcrzcekert , dat 'er in Louifiana overvloedig koper gevonden wordt; zo fyn, en volmaakt, dat men het dikwils, aan de oppervlakte der aarde, aantreft in geheele ftukken, die geene fmelting noodig hebben, en zy, die de erts daarvan bewerkt hebben, zeggen, dat hetzelve, naar de gewoone wyzeu behandeld,veertig procent, en meer opbrengt. Het lood-erts, in dat land, brengt zestig procent op, en men heeft daarvan reeds meer ontdekt, dan men tot gewoon gebruik van nooden heeft. Hetyzer-oer, of de yzer- erts, wordt op verfcheiden plaatfen , insgelyks naby de oppervlakte der aarde, ge\ onden , en men haalt daar een metaal uit, dat in deugd weinig minder is dan goed ftaaL

Men heeft 'er ook goede Mynen. van kwikzilver of cinnaber-erts, en daar zouden "er waarfchynlyk nog meer gevonden kunnen worden , indien 'er een behoorlyk onderzoek naar gedaan wierdt. Hét mineraal, waaruit men

het

Sluiten