Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Eilanden om Amerika. 357

Bajbtarfche kusten gaan kopen; zy, die dezelve naar Amerika brengen, zy voor al' die hen in hunne verrigtingen bellieren, meenen zig uit hoofde van dit beroep, dikwils zelfs voor hunne eigene veiligheid, verpligt te zyn deze ongelukkigen te verdrukken. De ziel der bellierderen, voor alle gevoel van medelyden gefloten , kent geene andere fpringveeren dan die der vreeze of van het geweld , en zy gebruikt deze middelen haarer heerfchappy met alle de wreedheid van een geleend gezag. Byaldicn de eigenaars der Plantagiën zig met de bcfliering van hunne Slaaven wilden belasten , en zig overgeven aan eene bezigheid, die , van welken kant men dezelve befchouwe, hunnen heiliglte pligt is, zouden zy welhaast van die wreede dwaalingen herkomen; de Historie van alle Volkeren zou hun toonen, dat men, om nut van de.Slaaverny te trekken, dezelve ten minflen zagt moet maaken; dat het geweld niet kan beletten, dat de menfehelyke ziel daar tegen worstelt; dat het belang van den meester vordert, dat zyn Slaaf wenscht te leeven; en dat men niets meer van hem kan verwachten zodra hy niet bang is om te flerven.

Z 3 Die

Sluiten