Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a;5

van de Prinfes te ftillen, en riep dus haar niét 'fiegts op de markt te Cambrtdge, als Koningin uit, maar wierp ook zynen hóed, ten teken van vreugde omhoog. Doch dit alles kon hem niet "redden want den volgenden das wierdt hy gevangen genomen, en na den 'Tour gebragt. Onderwegen reikte hem eene vrouw een Zakdoek toe, welke in het bloed' des Hertogs van Sommerfet gedoopt was, dien hy voorheen ter dood hadt laaten brengen.

De Prinfes maria tot Koningin van geheel Engeland verklaard zynde , ging men voort over tot de veröordéeling des Hertogs van Northumberland. Hy bragt wel ter ontfchuldiginge by , dat hy niets zonder bevel des Raads hadt ondernomen, (bellende mede voor, dat die geencn, welke met hem deel aan deze daad had:len gehad, zyne rechters niet konden zyn. Maar, toen hy hiermede niet doordringen koride, zo kende hy zig fchuldig, eri badt om genade. Doch 'er was geene genade te hoopen, en het doodsvonnis wierdt aan hem den aa Augustus voltrokken , zonder dat zyn dood door iemand ware beklaagd geworden. Kort vóór de Executie beleedt hy den Bisfchop van IFor chefter, dat hy , in zyn hart, (leeds Roomsch geweeft was, alhoewel hy den voortgang der Reformatie zo fterk had bevorderd. Eén yslyk voorbeeld van geveinsdheid! ten zy men wil gelooven , dat hy deze belydenis hebbe gedaan , met oogmerk, om 'er genade door te erlangen, en het doods-vpnnis af te wecren. Den 3 November wierdt johanna gray B 5 ' met

Sluiten