Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30

een, zo dat ze of teekende, of zig in het Muziek op de Fluit, de Harp, of andere ïnltrümenten oefende. In 't W jaar haares ouderdoms begon ze de Latynfche taal.te leeren, waarin Docter sperlisg de Oudere haar Leermeefter was. Zy leerde toen mede ltaliaanfch, waarin ze door haar Gemaal zelf onderweezen wierdt, en vorderde in 't eene *e"n andere met eene ongeloovelyke vaardigheid, sp er.li n g de jongere getuigt, dat ze zo bekwaam was, dat ze te gelyk een lied zingen, een ander fchryven, en op alles agt kon geeven, wat 'er in het huis omging.

Zy volgde uhlfeld in zynelmeefte Gezantfehappen, Els na Holland, 1646, en voort daarop na Frankryk ; maar na tngeland reisde zy alleen, en 1649 ging ze met haar Gemaal weder na Holland. Door deze en verdere reizen leerde zy de waereld kennen, kreeg kennis van Staats-zaaken, en kwam, ' om haar verftand en oordcel, by vremden ook in aanzien. De Spaanjcheml begon ze te leeren, toen ze zig te Strah'Jond ophieldt, en haar man onderwees haar in dezelve zomtyds, wanneer hy gelegenheid hadt, zo dat zy in het volgend jaar 1654 daarin zo verre was gevorderd, dat ze een klein Spaansch werk, den Titel draagende, Matthids de los Royos, in 't Deofch overbragt. Haare bekwaamheid in 't Fransen ziet men uit haare overzetting van een gedeelte van den Roman, Cleopwra genaamd, en in het Duitfch uit verfcheide Duitfche verzen, die zy heeft gemaakt. Van haare fchrapdcr-enwellprcekènheid gaf ze een by zonder bewys.

Sluiten