Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINDE.

WINDE.

tf5ït

„rooter dan de binnenfte Kelk die ftnk een andere

De fchrande « »A-s^S;n Nameth en den berg

*ÏÏ?'BÏÏ lanSd is van »keren Turkfchen Basfa " v er dagSs van ^ af en dicht ^ M " 2 wordt het besfe, dat op den aardbodem is, " f zê ™hy ) verzameld. Men brengt het van daar " n kleine velletjes naar Aeppo, en het wordt door " £ Kneelfche en Franfche Kooplieden, naar Londen " t verzonden. Van 'den berg Karmel kon

„ en Marjetie ver over

men. ee.r& l°k' „,„ Vdendaaes Is het naauw-

" f/kTL drSmeerte koop; dewyl de Arabie" en aan dien berg woonende, zich meer op roof " dan op «nigen nuttigen arbeid toeleggende, de " in7ameline verzuimd hebben " Het Ippifche SmM wordt n 't . gemeen beter gekeurd dan dat van Smyrna, 't welk men dewaards brengt uit een Stad van Galatten, of ook uit cS " Kappadociln, niet ver van den bogt des bergs tÏuVs, walreen gróote inzameling is van deeze droorerye. Dezelve moet niet zwart, zwaar, noch met vu Ugheden vermengd; maar witachtig of «cbgraanw broosch zyn en glinftsrende, wanneer men ze breekt geeSe? als men 'er vogt aan brengt, eenige melk-

"soffljen'hebben getwyffeld, of de gedachte Winde wel de Plant wafe, die Dioscorides Scammonia toemt- om dat hy derzelver Bladen zegt ruig te zyn. doch die met S Bladen komt ook by Sm^avoor,

tedje n e°n voegt een mosfelfchulp daaraan, om fi? uitzyp'elende ^^J^iS^'ioS^^ ^o^'T "It * «tf oÏÏS «£.g maaken.

Harst uiuevcit, 7op-phracht Welke berei-

SoJver^

wKn.'ge.yk M,

^^^^niüa wordt. Niet te min aZ mar. wmeest, uit zes oneen wel vyf oneen mïee'trokken3'\ Geoefr. Mat. Mei. Tom. II. p. So HetYs een der fterkfle purgeermiddelen febroomeU wegens zyne fcherpheid, en dus niet dan met »i vonrfichticheid te gebruiken. De verbeterinveel ^«««^-JL .frKht heeft toe te brengen, ^rminder:nndeekragteng.etrDe Ouden hebben ze tot een drachme of twee fcrupel ingegeeven; doch he. dendais iV de gifte tot een fcrupel en minder be. Sd Be t gebruikt men ze, om eenig ander purfeermidïel aan te zetten of in *f™ nna maakt het Scammoneum den grondüag van het PulTcTrnThinusM, dat veiliger g^ruikt kan worden dan deeze droogery op zich zelve. Zy komt in meest

alle famengeftelde winkel-purgeermiddelen, zo pillen als konferven of eletïuariin.

i Siberifche Winde. Convolvulus Sibiricus. Winde, met hartvormige gefpitfte effene B aden en tweeoloemige Bloemfteelen. Convolvulus Foliis cordatis acummatis Rc.

Linn. Mant. 203. „,.,,„,*.

In Siberièn is deeze foort, door Laxman, waargenomen. Zy heeft de Steng een vadem lang, zich omwindende. De Bloemfteeltjeszyn in tweeën gedeeld, Tweebloemig, korter dan de Bladen, de Bloemen witachtig of uit den vleeschkleurigen , met een gee es Bodem, maar half zo groot als die van de Akker-

w"k.e'MeeliseWinde. Convolvulus farinofus. Winde, met hartvormige, gefpitfte, uitgegulpte Bladen, drieb oemige Steeltjes en een meelige Steng. Convolvulus FeHls cordatis acuminatis repandis Rc, Linn. Mme, 203.

lADée«rook in" de Upfalfche Tuin waargenomen, heeft een Steng van dergelyke hoogte: de Bladen zyn Sens zo lang als breed, met meel ge Stee tjes; de Bloemen driemaal zo groot als de Kelk, iets1 rooa, fpks, in vyven gedeeld. De plaats der afkomst i«

°n6ek?ïlkelkteeWinde. Convolvulus medium. Winde, met liniaale piekswys' gefpitfte Bladen die de Ooren geand hebben; éénbloemige Steeltjes, pylswyze Kelken en een windende Steng. Convolvulus Foliis I neari£, haftato-acuminatis Rc. Tela-Neli. Linn. Hort. Mal. XI t>. m. T. 55. Burm. Fl. Ind. 43.

Deeze Oostindifche foort heeft ook een windende Steng: de Kelkblaadjes komen met die van een foort van Klokjes, gemeenlyk Viola Mariana genaamd, over-

7. Schildvormige Winde. Convolvulus Panduratus. Winde, met hartvormige onverdeelde, fchildachtige B aden, en effene Kelken. Convolvulus Foliis cordatis in. tezrls Pandurceformibus Rc. Convolvulus megalorhizus Rc. Dill. Elth. 101. T. 85. ƒ. 99- Gros. Krg. 141.

Van Dilleniüs, die dezelve uit Zaad, van t elland Cuba in de Westindiën bekomen, voortgekreegen hadt, wordt zy Grootwrtellge genoemd, als eeti Wortel hebbende gelyk een Karoot. In Virgimin fchynt de zelvde foort ook te groeijen. _

8 Karniolifche Winde. Convolvulus Caroltnus. Winde, met harvormige, onverdeelde en driekwabbige haairige Bladen, effene Kelken, ruige1 Zaadhuisjes en byna tweebloemige Bloemfteeltjes. Convolvulus Foliiscor. datis integris trilobisque Rc. Convohulus Fo is H?dera. ceo Arvenjis , Flore dilute purpureo. Dill. Elth. 100. U

U'JêeH Karniolijche heeft, volgens den zelvden; klyfachtige Bladen , en was uit Zaaden, die men onder de Ryst van Karolina bekomen hadt, voortge-

ma!''Klyfachtige Winde. Convolvulus Hederaceus. Winde, met hartvormige onverdeelde en driekwabbige Bladen; de Bloemen effenrandig; de Vrugten recht opftaande. Convolvulus Foliis cordatis integris trilobuqueRC. Convolvulus annuus Foliis cordatis Rc. Linn. H°rt ^ f ' 67. Convolvulus Flore purpureo Calyce punSato. Dill.

El Het* verffhil van deeze met de voorgaande is

niet groot. Uit Zaaden^ van AjriKa was zy S6^^

Sluiten