Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=4

DE BRANDSCHATTING.

dan zich voor eeuwig —— fchrikkelyke gedachte! ■ voor eeuwig een gebieder te kiezen.

freule louise.

Gelooft gy dan, dat Wallendorf my ongelukkig maaken konde ?

Vrouw van altstein.

Beproef u zelven , beproef hem; overhaast u

niet, Kind! uw Moeder uwe Ouders laaten

u alle vryheid, gy zoudt dus iederen onbedachtzaamen flap aan u alleen te wyten hebben. Uw Moeder, Kind! was zoo gelukkig niet; zy werdt gedwongen, uw Vader te neemen, terwyl myn hart voor een ander voorwerp gloeide.

freule louise.

Myn Hemel! wat hoor ik?

Vrouw van altstein.

Ja, myne Louife, myne Ouders dwongen my tot dit Huuwelyk, de Hemel verfchoon hun! bidden, fineeken, alles was vergeefs; ik trad naar het Altaar , als naar een Gerichtsplaats ; myne lippen moesten den eed afleggen; Ach! welk een fchrikkelyke eed! hem te beminnen, dien ik wer-

kelyk haatte « het was een ontheiligende vloek

in myne oogen.

freule louise.

Ik fidder , lieffte Moeder!

Vrouw van altstein. Het is nu zestien Jaar geleden, dat 'er ten tyde van den voorigen Oorlog, een Esquadron Vyandelyke Husfaaren by myn Vader de winterkwartieren betrok : een Heer van Uckerswalde , de beminnelykfte, de edelfte Jongman, was Cornet by het

zei-

Sluiten