is toegevoegd aan uw favorieten.

Proefneemingen over de spysverteering van den mensch, en van onderscheiden soorten van dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEEGINGEN, lxxxiix

die natuurlyk moeijelyk zyn om te verteeren niet kunnen uitbraaken, en 'er zich niet van ontladen kunnen door den aars, deze hebben ook krachtigere maagfappen om ze te verteeren; de Kraaijen, welke de beenderen uitbraaken, verteeren dezelve zoo goed niet als tic Reigers, die nooit braaken.

Laat men zich niet meer verwonderen dat de maagfappen in alle de dieren dezelfde eigenfchappen hebben , cn niet anders dan in kracht vcrfchillcn, want zy moeiten dezelfde uitwerkingen voortbrengen, de doode ftoffe doen herleeven en in dc dierlykheid doen overgaan, en nadien het voedfcl aller dieren malkander veel gelykt, moeit 'er ook een overeenkomt zyn in de lappen, welke het zelve moeten bereiden.

Eindelyk het maagfap moeit bepaald in zulk een naauw verband zyn met het voedende gedeelte der voedfels, met derzelver flymaebtigheid, en dit gedeelte is juift het zelfde in beide de ryken, welke aan de diereu hunne voedfels verfehaffen.

Het zou een fchoon gefchenkzyn voor de Scheikunde , als men haar een algemeen ontbindvocht van alle groeijende en dierelyke Itoffcn „verfchafte: men vindt het in het maagfap, en wy weeten nog niet wat hetzelve kan uitwerken op de ligchaamen van het Mynryk; doch het geen verwonderlyk is beftaat hier in, dat zoo een vermogend fcheivocht van eenen middelflachtigcn aart is, dat het zoo een zagt voorkomen heeft, dat het , zonder nadeel toetcbrengen, in zulke teere vaatjes huisveft, vermengd met doffen, welke het kan ontbinden.

Edoch dit fcheivocht heeft eene gewigtïge en byzondere eigenfchap, het is een van de flerkde rottingweerende middelen, welke bekend zyn; dit is medemec zonder oogmerk: de voedfels zouden in de maag, en de chyl in den omloop der vochten gevaar loopen van te giften, als deze gifting niet tegengegaan wierdt

door de werking der maaglappen. . Wat zou.er

vurden van de dieren, welke zich met rottende lig****** ^ ehaamea