is toegevoegd aan uw favorieten.

Proefneemingen over de spysverteering van den mensch, en van onderscheiden soorten van dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de spysvèrteêring: 33

Wén deze fteentjes eindelyk in de maag dezer vogels, omdat zy by toeval met hunne voedfels zyn vermengd geworden, omdat zy in dezelve zyn Verborgen gebleven, of liever flikken de vogels ze uit eige beweeging, en by verkiezing, in ? • De eerfte vraagen, dunkt my, zyn opgeloft door myne laatfte proefneemingen, die beWyzen dat de vogels zeer wel verteeren zonder een eenig fteentje, hoegenaamd, in hunne maag te hebben; dat de voedfels volmaakt gefchikt zyii voor dezelve ; dat zy alsdan even goed groeijen en fleurig zyn, gelyk ik heb waargenomen in de jonge der Duiven, der Hoenders, en der Kalkoenen, die ikhebopgebragt, bewaard, en naargegaan, gelyk ik gezegd heb, §.XXX. XX xi.

xxxiii.

Wat dc laatfte vraag betreft, deze zou aan-' Honds Opgeloft zyn, byaldien de jonge kiekens van het geflacht der Hoenders dezelfde neigingen hadden in het zoeken van hun aas, dan, wanneer zy

volwaffen zyn. Als zy geheel jong zyn

pikken zy alleó op, en zy flikken alles in: ik heb dikwyls in eene kanier, in welke ik dezelve opgefloten hield, verfcheiden zeer verfchillende ligchaamen , alle even ongefchikt om hün tot voedfel te kunnen verftrekken, op den Vloer geworpen, als fteentjes, ftukjes gebakken fteenen, hard geworden klëikluiten,; of ftukken kalk; zy kwamen 'er greetig naar toe looperi om ze inteflokken , zoowel, als zy-nog niet,,1 dan, wanneer zy al gegeeten hadden. ——— Op eenen tyd wierp ik hun toe een zeer groot aantal fchulpen van die flakken, welke de fchulpkenners

.Pqus noemen; aanftonds gingen deze jon-

C ge