is toegevoegd aan uw favorieten.

Proefneemingen over de spysverteering van den mensch, en van onderscheiden soorten van dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï5o PROEFNEEMINGEN

Viffchen deedden my waarneemen een verfchynfel, dat te veel betrekking beeft tot dit onderwerp om het ftilzwygende voorbytegaan; op een tyd opende ik eenen Snoek, en ik vond'er een Vifchje in, hetwelk omtrent drie duimen lang was, en dat de ganfche lengte van de maag befloeg, deszelfs kop alleen was in den flokdarm, en ik wierd 'er klaare blyken van eene begonnen fpysverteering

ontwaar. r De kaakbeentjes van het Vifchje

hadden nog hunne natuurelyke kleur, en fcheenen my toe volftrekt gaaf tc zyn, het oog begon zich van deszelfs oogholte te ontdoen, de kiewen hadden hunne purpere kleur verlorenm dc maag waren de teekens der fpysverteering zichtbaarer, het vleefch van het lyf fcheen weeker te zyn, en omtrent deszelfs uiteinde was pet niets anders dan een wanftallige klomp, het was met de wervelen van den beenigen ruggraat en de aanhoorige graaten verdwenen,

CXX XV.

Zie hier bykans eene foortgelyke uitwerking. 1 Een kleine Karper hadt een Lam

preitje uit zoet water ingeflikt, welk Vifchje de ganfche lengte van de maag, en twee derden van den flokdarm befloeg; dat gedeelte van het lyf, dat onder inde maag uitkwam was geworden eene pap, daar ik niets van een werktuigelyk famenftel in kon befpeuren dan eenige wervelbeentjes van den ruggraat; wat hooger waren de deelen van het dier nog aan malkander, maar naauwelyks raakte men ze aan of zy vielen

van den rug af.. - , Zy, welke in den flok,

darm uitkwamen, gaven blyken dat hunne fpys. Yertecrmg begonnen was. 1

Deze tvyee famengetrokken uitwerkingen wa,

ren