Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15S PROEFNEEMINGEN

uitwringende, kwam 'er een blaauwachtig-groen

fap uit, dat zuurachtig van fmaak was.. Het

was niet zoo gelegen met het linne, het welk de buizen met ongekaauwd hooi en gras bevatte, dit was naauwelyks groen gefchakeerd, welke kleur men niet meer aan het fap, dat men 'er uitwrong, kon onderfcheidden Eindelyk, de twee buizen , in de vierde maag gevonden, deedden my het hooi cn het gras, dat zy bevatten, voorkomen met eene donkere groene kleur, en eenigzins uitgeweekt, doch hetzelve hadt niets van zyne vaftheid verloren, en fcheen niets in uitgebreidheid verminderd te zyn; het was niet gekaauwd geweeft, daar integendeel het hooi cnhet gras, dat ik in de buizen onder in den twaalfvingerigen darm vond, gekaauwd was geweeft, wierd ik hier van niets meer ontwaar dan eenige der dikfte ftronkjes, welke zeer zagt en half ontdaan geworden waren. De uitgebraakte buizen waren

mm of meer geplet, daar de andere volmaakt gaaf waren.

CXL.

. Men ziet reets de gevolgtrekkingen myner proefneemingen: het blykt aanftonds dat het maagfap der Schaapen het hooi en het gras niet kon verteeren, dan, nadat dit gekaauwd was, dat het flechts hetzelve eenigzins uitweekt, gelyk enkel water, het welk door eene geringe warmte onderhouden wordt, zou kunnen te weeg brengen. — In de tweede plaats, dit fap verteert zeer wel het gekaauwde, en door de kaauwing tot kleine vezels gemaalen hooi en gras, welke hetzelven zyne vaftheid doet verliezen , zacht maakt, en in ftaat ftelt om met de vafte deelen, als de ftron.ken , verteerd te worden, ——*• De groene kleur

van

Sluiten