is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»8o STOIOFNEN.

dere omftandigheden van het leven van Stepbanes zyn ons niet bekend Stoicynen of Sto'ifcbe Sefte , die tegen Paulus redentwistten , Handel. 17: 18. Deeze Seéte heeft haaren naam van Stoa , een openlyken wandelweg te Athene; want op deezen wandelweg plagt de Stichter van dezelve, Zeno van Citium , eene ftad in het eiland Cyprus, geboortig , op zekere uuren zyne lesfen te gee* ven. Deeze Secte bloeide langen tydi, en vond in de volgende tyden by de Romeinen, boven alle andere manieren van onderrichting, den meesten ingang. Zy geloofden wel in een zodanig Op» perwezen, welks Voorzienigheid zich over alles uitftrekte; maar zy voegden by de Godlyke Voorzienigheid een onvermydelyk noodlot, zo dat zy God daar door tot eenen magteloozeu God maakten. Zy verëenigden God , dien zy voor eenen vuurigen geest hielden, door eenen onverbreeklyken band met de ftof. Dienvolgens hielden zy God en de Natuur voor een en hetzelfde. Zy begeerden wel, dat de deugd ten uiterften bevorderd wierd, maar zy ontkenden de onftervelykheid der menfeh* iyke ziel, en wilden geene belooningen 'nochftraffen naa den dood toe» ftasua. Daar door wierd hunne ze-

dea-