Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *0 >"

den aanleg des kanaals van Amru, waar over wij zoo aanftonds fpreken- zullen, gebleeken.

Het K.naal van P tol om jeu s nam bij Arftnoë, — het tegenwoordige Aggerut of Adfjerout, — aan den westelijken hoek der Arabifche Golf, zijnen aanvang, en eindigde, bij Phacufa, in den, thands met zand beloopen, Pelufifchen Nijl-arm. Hetzelve was zevenentwintig Romeinfche — vijf en een halve Duitfche — mijlen lang, twee honderd voeten breed en dertig voeten diep, zoo dat twee Galeien 'er naast elkander in roeijen konden. Waarfehijnlijk was dit kanaal reeds ten tijde van Augüit u s — omwend drie eeuwen laater —- niet meer in wezen; anderflnts zouden Arrianus (in zijne befchrijving van de Roode Zee) en Pto* LóM£iis voorzeker van hetzelve gewag maken. Ook vindt men nergens eenig bericht, dat dit Kanaal aan de groote verwag ingen, die deszelfs maakers zich daarbij voorftelden, beandwoord, en de Koophandel 'er ooit aanmerkelijk voordeel ui: getrokken hebbe. Het is te denken,-dat men het anders niet zoo ras weder zou hebben laten vervallen. Misfchiea evenwel waren de hindernisfen, die men 'er bij

on-

Sluiten