Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 PRAAG.

tegen hebben aangekant, de grootfte eer aandoet. Ik fpaar tot dat ik van myn verblyf te Weenen ecnig yerflag doe de berichten omtrent de Normaal-fchoolen, die door de gantfche Oostenrykfche Monarchie, met de gelukkigfte en gezegendfte uitwerking voor de jeugd, reeds onder Maria Therefiaas beftuur zyn opgericht ; hier fpreeke ik flechts van eene dergelyke ftichting ten voordeeie van een anders veraeht en verworpen gedacht, voor wiens vorming tot menfchen en tot burgers men nimmer eenige zorg gedraagen heeft, en wiens kundigheden zich tot den Talmud en het geld winnen flechts met geringe uitzonderingen ten allen tyde bepaald hebben. Een aantal van 400 kinderen van beide de kunnen, die des morgens hunne Joodfche fchoolen bezoeken, worden des nademiddags en des avonds in een byzonder gebouw door Christen Meesters in het Hoogduitsch leezen , fchryven , de Grammatica en den ftyl; in het cyfTeren, tekenen en in de beginfelen der natuurlyke zedenkunde en des natuurlyken rechts onderweezen. Ik kan niet genoeg roemen met welk eene deelneeming en vermaak de Oudfte der Gemeente zelye, die hier tevens de Opziener is, met my de 4 Clasfen, waarin dit fcho.ol gefmaldecld wordt, doorloopen heeft: maar ook de vorderingen niet, welke ik in al de takken van het onderricht die ik zoo even opnoemde, by de kinderen befpeurd heb ,en die met den grootften y ver en de zichtbaar-

Sluiten