Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 WEENEN.

vraagen, wie van beiden de leevende, en wie de mensch van wasch zy. Keizer Jofeph en Laudon ftaan er naast elkander met nedergeboogene aangezichten, als of zy te famen peinsden, hoe de Monarchie uit een boven 't hoofd hangend onheii het best te redden. Ook na den dood van dien Wst heeft de Kunstenaar van de vergunning om op zyn gelaat te mogen modelleeren gebruik gemaakt, en den onfierffelyken afgebeeld, gelyk het Tooi-bed hem vertoonde: eene uniform aan 't lyf, en eene muts op het uitgemergelde hoofd. De laatfte Keizer en Keizerin liggen hier , indien ik my zoo uit mag drukken-, even fchrikkelyk' natuurlyk : doch den vredelievenden Leopold heeft men niet in het gewaad des krygs ten grave doen daalen.

De Hofhouding der machtige Vorsten , die de Oostenrykfche en daarmede vereenigde Staaten of Koningryken beftuuren , en op wier hoofd de Keizerskroon nog daarenboven geduurende zulk eene reeks van jaaren fchier onafgebroken ge-' rust heeft, beantwoordt volkomen aan hunnen rang: terwyl er echter alle de ftyfheden van het Spaanfche Ceremonieel, die haar nog in de eerfte helft deezer Eeuw zoo lastig en zoo belagchelyk maakten, reeds door Maria Therefiaas eenvoudige waardigheid en nog meer door de wysgeerige denkenswyze van haaren oudften Zoon, uit verbannen zyn. Het is doorgaans flechts op den cerften dag van het jaar, dat het Hof zich

Sluiten