Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEENEN. 147

i ih zynen vollen glans vertoont. 'Op alle andere tyden zyn de Cercles er 't geen zy aan de meesI te Hoven zyn; cn geen vreemdeling heeft ze I onder de laatfte Monarchen bezocht, zonder zich ?! over derzelver fpraakzaamheid en beyvering om I hem niet onvergenoegd van zich te rug te doen 55 gaan, te verwonderen. Van hét Slot heb ik reeds' q met een woord gefprokcn. Ik heb in de grootfte 3 zaal van dit gebouw beiden Jofeph enLeopoId de I plechtigheid cencr Vorften- beleening als Hoofq den des Ryks zien verrichten. De Duitfche i en Hongaarfchc Gardes fchaaren zich rondom den I Troon; de Monarch van zyne Hovelingen en a eerfte Ryksbcdienden verzeld, plaatst zich op 3 denzelven: doch Jofeph had by die gelegenheid aflechts zyne gewoone Uniform, zyn Broeder Jln't tegendeel een' zwarten mantel aan, en een' I ronden hoed met pluimen van verfchillende verj wen op het hoofd (-a). De Gezandten van den

O) Zoo Caraderistick was de neiging van Jofeph tot het Militaire cn Leopolds afkeer daarvan, dat dc eerde , door een plaatsje van het Hertogdom Crain doortrekkende , waar flechts een Lieutenant over een klein Detachement Troupen bevel voerde, de Regeering der Stad die hem kwam begroeten nauwelyks te woord wilde ftaan, en met den Lieutenant gearmd door de ftraaien ging: terwyl Leopold Weinige jaaren daarna," op eene dergelyke doorreize, toen er veel meer Krygsvolic én Officieren van hoogeren rang in Garnifoen lagen , deezen wederom byna geheel voorby zag, en merden.' M'agiftraat alleen zich onderhield.

K- a'

Sluiten