is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

325

T R I H S T.

zyne andere deugden verdooft: ik meen zyne nabyheid by de Stad; en deeze alleen-is genoegzaam om de geheele inrichting, fchier nutteloos te maaken : want weezentlyk, verdachte fchepen durft men het nu niet waagen er in toe te laaten, en men zendt ze te rug; de Quarantaine der overigen weet men dat een bloote Cerimonie is. Het Lazareth heeft zyne byzondere Haven, in welke ik vyf fchepen meen geteld te hebben. In de Stad zelve lagen de Canaalen vol: doch op de Reede verzekerde.men my, dat het getal .der fchepen het lang niet haalde by de geenen die ze. eenige maanden vroeger verleevendigd hadden, daar alles federt dien tyd Zee had gekoozen. Ik trof er geen enkeld uit myn Vaderland aan : in 't algemeen mocht het aantal der geencn die hier thans zich in werkzaamheid bevonden in de 30 bedraagen. Doch zo men van het gewicht des Triester handels oordeelen wil, behoeft men flechts te weeten, dat er. jaarlyks tot 2800 fchepen toe deeze Reede bezeilen. Venetiën heeft eene geduchte mededingeres aan deeze Zeeftad gevonden, en haar handel weegt lang niet meer op tegen dien der Keizerlyke Haven. De onderlinge vaart evenwel tusfehen de beide Steden is vry aanmerkelyk ; ook'met de overige Italiaanfche Zeeplaatfen wordt handel gedreeven j doch met geene fterker dan Napels ; verder is de betrekking tot den Levant gewichtig ; die tot Vrankryk, Engeland, Holland