Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 T R I M 3 T.

haare ftraalen tegen deeze Zuidwestelyk gekeerde fchuinfte; een laag eiken bosfchje is in den gantfchen omtre,k de eenigfte lommer die hier tegen beveiligt; alle de buiten-huizen der Stedelingen ftaan zonder een' enkelen boom Hechts in 't midden der Wyngaarden die de hoogte bekleeden. Geheel boven neemt de dorre fteenv/oesteny terftond haaren aanvang. En flechts de beminnaar der natuurlyke gefchiedenis. vindt in de zonderlinge bochten der opée'ngeftapelde verfchillende fteen-laagen in den één' of anderen doorfneedenen berg, of in de Grotten van Stalaótiten, die ook in de nabunrfchap deezer Stad befpeurd worden , eene ftof tot onderzoek en eene lesfing zyner dorst naar meerdere kennis. Geen bewyzen hoegenaamd . van onderaardfchq vuuren heeft men my verzekerd, dat deeze. ftreeken opleveren.

Voorts houdt van 's Keizers wege voor Triëst en deszelfs Gouvernement een Politiek Gouver-. neur met zyne Guberniaal-Ra&den een beftendig verblyf: gelyk het hier gevestigde Kerkgebied ook zyn' byzonderen Bisfchop heeft. Acht Compagnien Krygsvolk liggen fteeds in deeze Stad in fchoone Cafernen. Een Commerciaal-gericht, opzettelyk voor deeze Handel-plaats aangefteld, doet in dc eerfte inftantie in alle daar toe behoorcnde twistzaaken fpoedige uitfpraak, waarvan men zich dan nog op eene hoogere Vierfchaar in de Provintie zelve beroepen kan. Be-

Sluiten