is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I<>4 8YRACUSEH.

Syracufer, in den aanvang van dit Artikel door my genoemd , en verfcheiden anderen met hem, zyn van gedachten, dat deeze vorm er by het uithakken des fteens alleen aan gegeeven zy om de rots voor het inftorten te behoeden; en zy gronden hun gevoelen op andere uithouwingen in dezelfde gedaante van een' Griekfchen a met een' fcherpen hoek van boven, zoo in deLatomië der Capucynen als elders. Doch wie zal tog tot het enkele oogmerk van fteen te breeken, die groote, byna had ik gezegd die beeldhouwers regelmaatigheid, en die gladheid van muuren in acht neemen ? Is er iets dergelyks , al hebbe men die voor de veiligfte wyze van eene fteen-breuk voort te zetten gehouden, in de anderen van het zelfde foort te befpeuren? Enkele hakken in den muur die den weerklank niet verhinderden, kunnen hier het tegendeel niet bewyzen. Ook niet om dezelfde reden de beide Grotten tegen het einde van het Oor, daar deeze boven dien van eene laater hand kunnen zyn. Zonder een meer bepaald oogmerk fchynt my de fpelonk op deeze wyze niet tot zulk eene diepte en met zulk eene Symmetrie te zyn toebereid. En daar ze tog tot eene gevankenis gebezigd is, zoude het dan ook te onbarmhartig zyn te vermoeden , dat men eene in dien vorm aangevangeue Latomië, 't zy volgens Acouftifche regelen, 't zy om dat men den beginnenden klank by toeval ontdekte,