is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYRACUSEN, 197

komen binnen zeilen, is reeds door voorige Reizigers geboekt. Er was door een' fterken wind fiechts een kleinigheid van aan ftuk geraakt, 't welk met weinig Kroonen herfteld kon worden. De Stads-regeering, die niets op haar zelve neemen mag, en over alles naar Paiermo moet fchryven, gaf kennis van de fchade en verzocht om de herftelling, die noodwendig vooraf moest gaan, eer men zich van deeze Vuurbaak weder ter verlichting der haven bedienen konde. De Onderkoning fchreef naar Napels. Het duurde maanden eer van hier een beflisfend antwoord terug kwam, en intusfehen verbryzelde by gebrek van licht, of op een verkeerd fignaal afzeilende, een Deensch Schip, 't welk van dit geval onkundig was, op de klippen. Met de Brief-post is het het geheele Koninkryk door, en dus ook hier, ellendig gefteld. Behaiven dat de binnenlandfche Correfpondentie door allerlei belemmeringen en verkeerde fchikkingen onbegrypelyk vertraagd wordt, zoo dat er fchier weeken voorby gaan, eer men uit een paar van elkander wat afgelegene Steden zich onderling een' brief kan toezenden en er antwoord op bekomen : zoo is de post naar Napels, die ik reeds gezegd heb dat flechts eens in de week vertrekt, op deeze wyze aangelegd, dat de brieven der Westelyke en Zuidelyke gedeeltens van het Eiland, die derwaards beftemd zyn * eerst te Palermo; die van de Oostelyke gedeeltens