Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reize op dek zetna. 231

JREÏÏZE OF DEN jïMA. April 1792.

De berg, dien ik den dag van myne aankomst te Catania geftadig vóór my zag, was geduurende myn geheel verblyf in deeze Stad achter wolken verborgen gebleeven; en het had er volgens dc van tyd tot tyd inkomende berichten merkelyk op gefneeuwd: 'c geen myne hoop om hem in dit faifoen te kunnen beklimmen deed afneemen; ook had inderdaad een ander Reiziger van myne kennis, die het gunftigere oogenblik niet af konde wachten , zyne pooging vruchteloos zien ten einde loopen: behaiven dat een vreesfelyke ftorm onderwegens hem byna in levens - gevaar gebracht had. Het weder begon ten laatften een weinig op te helderen; en door den raad en de hulp myner Vrienden onderfteund, begon ik zoo met myn' Hospes, die zich den titel van Cicerone dell' Alt' na, of wegwyzer des bergs aanmaatigt (en nooit heeft men den naam van Cicero zoo ydelyk gebruikt) als met eenige andere lieden tot deezen tocht noodzaakelyk, myn accoord te maaken. De Lettica kon hier van geen verderen dienst zyn dan tot het gebouw der Benedictyneren te St. Nicolo del Bosco; en een Vrouw, die hooger op wilde, en niet verkoos te paard P 4

Sluiten