Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over LUCAS Iï. vs. 51 en 52. 3f

u opwekke om zijn voorbeeld naar te volgen, op dat gij de vreugd van uwe Ouders , de voorbeelden voor anderen , de voorwerpen der gunde van braave menfehen zijn , en op de zaaligendlle wijze ondervinden moogt dat gij genaade bij God gevonden hebt. : Ik kan nogthans mijne leerrede niét geheel 'beflüitcn, daar ik zulk eene talrijke meenigte van andere Hoorers voor mij zie, zonder ook. tot hen een woord te fpreeken.

Dierbaare Ouders , 'die met kroost gezeegend zijt van onzen hemelfchen Vader! is 't mooglijk dat gij onverfchillig weezen zoudt hoe uwe kinderen, die gij lief hebt, zich gedraagen, of hoe het hun vergaat, en welke uitzigten gij van hun volgend leeven hebben moogt? eenmaal zult gij voor Hem, die hunne opvoeding aan u toevertrouwt, ter verandwoording worden opgeroepen: Hoe noodzaaklijk en van hoe veel belang is her B 4 dier

Sluiten