Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAD ER LA ND SC HE HIST. VERK.

ve van verfcheiden naamlooze fchriften, I. afp. welken door de Regering verklaard wer- ■ ' 1 den te zijn oproerig, en verderflijk voor 754* het gemeene welzijn; tegen welker verfpreiding de Staten van Holland, en het Gerecht van Amfteldam, ftrenge Placaten uitvaardigden; en waar van 'er in dit jaar twee, te Amfteldam, door beuls handen verbrand werden. Wij flippen dit alles flechts met een woord aan, oni van belangrijker zaken, hetzelfde huis betreffende, een weinig uitvoeriger te kunnen fpreeken.

Op voorflag der Ridderfchap van Hol- Schikkmland, in Wintermaand 1751 ter S taatsver- f*^0°™ gadering ingeleverd, hadden de^Staten ee- genooten ne nadere voorziening beraamd, omtrentgemaakt de fchikkingen, die gemaakt zouden wor- op de den, wanneer de Gouvernante, gedurende Voogdijs, de minderjarigheid der Vorftelijke Sprui- ™Je d°ge" ten, mogt komen te overlijden. Dit ont- Gouver_ werp, in Sprokkelmaand 1752, aan hare nante, geHoogheid aangeboden, werd door haar jurende de goedgekeurd. Hoofdzaaklijk merkte zij n?i"d?^ja7 'er op aan, dat zij, zoo dra zij op de_be- Vo„tHjkf noeming der perfonen voor de opvoeding, spruiten, welke zij als zeer belangrijk befchouwde, mogtoverbepalingen gemaakt had, daar van aan de lijden. Staten zou kennis geven; vertrouwende intusfchen, dat, indien zulks niet gefchied mogt zijn, eerde dood het belettede, hunE.G. M. daar toe gelasten zouden de perfonen, door haar, bij eene beflotcn Aóte, onder handtekening, benoemd, ten ware op dezelven zulke billijke aanmerkingen aiogten vallen, dat zij, daar van kennisfe

Sluiten