Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCIIE TIIST. VERK. 387

hief, die in het voorleden jaar omtrent den IV afd. handel en de fcheepvaart onzer Natie waren I7g0 ~ uitgegeven; maar zelfs bevel gaf tot de . ' vergoeding der gelden, uit kracht van die ^.^"^n Edicten, door de bedienden der tollen oüt* sn spanje. vangen. — Ook van Spanje ontmoetten wij een gunftiger behandeling; door de aanhoudende goede dienften van den Grave van rechteren , onzen Gezandt aldaar , werd bij den Koning bewerkt, dat hij een nieuw breedvoerig regiement maakte omtrent de behandeling der Schepen van onzijdige Mogendheden , en in 't bijzonder alle onregtmatige aanhouding van de onze verbood. De regtsgedingen, der reeds aangehoudene werden met fpoed voortgezet , en met dit gewenscht gevolg, dat, daar in Sprokkelmaand reeds eenige fchepen waren vrij gegeven, in Lentemaand het ontflag van een veel grooter aantal volgde. Ook werd de invoer van Hollandfche Kaas en Boter en gezouten Vleesch , in de Spaanfche Havens, wederom vrij gefteld-, en het inbrengen van huiden bleef alleen verboden.

De onderdrukte kooplieden fchiepen hier uit nieuwen moed, en, daar de Staten, op den 26ften van Grasmaand, op het laatfte antwoord van Lord 'stormont een wederandwoord hadden afgevaardigd, waar bij de befchuldiging, als of bylandt aanvaller geweest ware, bondigd afgeweerd; de fchennis der traétaten , door Engeland gepleegd , overtuigend bewezen; en mét waardigheid, en op een' vasten toon, op voldoening en herftel, en het ontflag der P 2 koop-

Sluiten