Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HIST. VERK. 491

die den volgenden dag ftond gehouden te VI. afd. worden, een bepaalden last, overeenkomftig j-g het genomen befluit, medetegevcn. Op dc?e Vergadering werd het voorftel der Afgevaardigden, om ontflag van den eed op het Reglement van 1674 voor zoo ver het de Stad betrof, geheellijk afgewezen; en het gebeurde volkomen als eene daad van geweld befchouwd. Eerlang bleek ook de Vroedfchap in het zelfde gevoelen te ftaan, daar zij het gevallen befluit op den 20ften van Wintermaand als onwettig en van onwaarde verklaarde, en zich onbevoegd oordeelde, om, zonder toetreding der Staten, zich te ontflaan uit den eed op het oude Reglement, en dus de opgevatte hoop der Burgerij op de invoering van het nieuwe , in een flag , verijdelde.

Geheel andere tooneelen , dan tot hier In Amerstoe te Utrecht aanfehouwd waren, leverde/^'* wordt Amersfoort op. Welke pogingen de Bur-dR^.eng gerij en Schutterij ook aanwendde, om dedehu;ptan aanftelling haarer Gemagtigden door de Re-krijgsvolk gering bekrachtigd te zien, om door dezenugeroehaarc bezwaren over het concept-reglement pen. te vereffenen, zij waren vruchteloos. Eindelijk zegepraalde zij. In eene buitengewoone Vroedfchapsvergadering werden de Gemagtigden in hunne hoedanigheid er« kend. Doch in deze Vergadering flechts de minderheid verfchenen en dezelve niet door Burgemeesteren belegd zijnde , verklaarde de meerderheid, na vijf'dagen, het befluit onwettig, en fchreveri aan Gedeputeerde Staten, verzoekende zodanig een befluit te

ne-

Sluiten