Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492 VERVOLG op WAGENAAR'S

,VL*FD' nemen, als zij her meest gefchikt oordeel17**. u' °m de Regering hij haar wettig gezag < 3 te handhaven. Dezen vaardigden in aller ijl een boode naar Z. H. af, met verzoek om door krijgsvolk de Regering dier Stad te ruggefteunen. Reeds den volgenden dag, kregen 8o man Ruiters en 320 voetknechten last om in Amersfoort te rukken. Den i7den van Oogstmaand vertoonde zich de Generaal van der hoop aan 't hoofd dezer krijgsmagt voor de poort van Amersfoort en werd onverhinderd binnengelaten. Algemee- Deze ftap verwekte in Utrecht de hoo"-ZTovel' omuZQtünZ en vrees voor hetzelfde lot, dcfen Sp ,egCH heJwelk men door gepaste maatrege*m machte te voorzien , daar toe ook de hulp van alle Patriotten inroepende. Vruchteloos waren de pogingen van de Afgevaardigden der Stad, om het krijgsvolk weder uit Amersfoort te doen uittrekken. — Intusfchen werd deze daad zeer verfchillendbefchouwd. De Staten van -Friesland keurden dien ftap volkomen goed : Holland bood haare bemiddeling in de gefchillen aan. Dan het • was inzonderheid bij de Burgerijen , bij welken deze ftap de hevigfte gevoelens' van verbazing en verontwaardiging voortbragt, en vooral in de Geweste^Holland en Overysfèl. In de meeste fteden dier Gewesten werden verzoekfehriften getekend aan den ftedelijken Raad , ten einde deszelfs afgevaardigden ter Staatsvergadering m last te geven , om de terugroeping der troepen, uit Amersfoort, voorzoo ver zij op de repartitie dier Gewesten ftonden, te bewerken, en verder te beletten dat geene

Sluiten